วันที่ของเทอม

นักเรียนชั้นปีที่ 7 เริ่มเวลา 9.00 น. ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์

นักเรียนชั้นปีที่ 8 เริ่มเวลา 11.00 น. ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์
วันเปิดเทอมปี 2021

เทอมที่ 1: 2 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน

เทอมที่ 2: 3 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม

เทอมที่ 3: 26 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม

เทอมที่ 4: 18 ตุลาคม – 14 ธันวาคม

Mufti Week!

Monday 28 Nov - Friday 2 Dec

Weekly pass - $5 Day pass - $2