บ้าน

ที่การบ้าน ANI ถูกออกแบบมาเพื่อ:

  • เสริมสร้างแนวคิดที่เรียนรู้ที่โรงเรียน
  • ขยายการเรียนรู้
  • เตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ใหม่

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้นักเรียน:

  • รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของพวกเขา
  • พัฒนาทักษะการจัดการเวลา
  • พัฒนาพฤติกรรมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

การบ้านถูกกําหนดผ่านโปรแกรมการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ